Bejegyzések

Featured

TEHERFÜGGESZTÉK KIVÁLASZTÁSA

 FELFÜGGESZTÉS STATIKAI MEGHATÁROZOTTSÁGA Az emelendő, felfüggesztett teher súlypontja mindig a daruhorog alatt, annak a függőleges vonalában van. A teher az emeléskor elsőkent ezt a mozgást, „beállást" végzi el (BALESETVESZÉLY). Ha a felfüggesztési pontok a teher súlypontjához képest szimmetrikusan helyezkednek el és az ábrán látható emelőgerendával vagy függesztékág kiegyenlítő himbával emelünk, úgy statikailag határozott, kiegyensúlyozott felfüggesztés esetével van dolgunk. Ilyenkor a felfüggesztési pontokon, illetve a kötélágakon azonos erők (F) lépnek fel. Amennyiben asszimmetrikus teher emelésére kerül sor, az emelendő teher az emeléskor elfordul, mindaddig, amíg a súlypontja a daruhorog alá nem kerül. Ebben az esetben asszimmetrikus felfüggesztésről beszélünk. Itt az a es b távolságok függvényében változnak az FA es FB erők, s ezek nem egyenlőek. Amennyiben valamilyen okból a kötélágra ható erők nem határozhatók meg pl. mint az alábbi ábrán, ahol a súlypont pontosan a két k

Teherkötözés, teher megfogás

Kép
  Teherkötözés, teher megfogás Teherfelvevő eszközt (lánc, acélsodronykötél, műanyag kötél, heveder stb.) csak a gyártó, vagy annak hiányában a üzemeltető által kiadott használati utasításban meghatározott módon és feltételek között szabad használni. A terhet biztonságosan kell felerősíteni, alátámasztani, vagy rögzíteni.  A teherfelvevő eszközt (függesztéket), a teher és az emelési feladat figyelembevételével kell kiválasztani. Használat előtt a teherfelvevő eszközt szemrevételezéssel legalább a következők szerint  kell megvizsgálni: van-e egyedi azonosító jele a teherpróba a jelzés szerint érvényes-e alkalmas-e az adott teher emelésére nem sérült, nem deformálódott-e?                            A terhet úgy kell a függesztékre felkötni, hogy megemelés előtt a tömegközéppontja az emelőgép teherfelvevő eszköze (pl. daruhorog) felfüggesztésének függőleges tengelyvonalába essék. A teherfelvevő, vagy - alátámasztó eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a teher emelés közben ne tudjon elm

Seklik biztonsági követelményei

Kép
Már egy korábbi írásban foglalkoztunk egyszer a seklik biztonsági követelményeivel, de továbbra is bizonytalanságokat tapasztalunk a helyes használatukat illetően. Ezért összeállítottunk egy ismertetőt azoknak, akik meg szeretnének felelni az előírásoknak és nem kívánják kockáztatni munkatársaik és értéktárgyaik épségét, biztonságát. Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy az   általános emelési célokra használható sekli olyan alkatrész (teherfelvevő eszköz), mely nem az emelőgép része, hanem a gép és a teher közé vagy a terhen helyezik el a teher csatlakoztatása céljából és Magyarországon az MSZ EN 13889:2003+A1:2009 jelű szabvány határozza meg a gyártásukra és használatukra vonatkozó biztonsági követelményeket. Nem szabványos sekliket csak kikötésre, feszítésre szabad használni, mert ezek anyagminősége és kialakítása nem garantálják az emelési munkálatok során fellépő dinamikus igénybevételek esetén a megfelelő biztonságot. Amikor emberélet vagy nagy értékű áru kerülhet veszély

ETAR szórólap

Kép
  H-ITB Emelőgép Szakszolgálat

Az időszakos vizsgálatok eredményeinek megőrzése

Kép
 A vizsgálati eredmények emelőgép kiselejtezésig való megőrzésének szabályozása 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szerint: 3.3. az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen: az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, - a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait; szerelői nyilatkozatot; Továbbá:   Mivel a munkavállaló a munkahelyi balesetet követően 5 éven belül élhet kártételi igényével, perdöntőek lehetnek a baleset előtti 5 éves ciklusban keletkezett dokumentumok, feljegyzések. A dokumentumok megőrzési idejét az emelőgépek ügyrend-ben célszerű a mindenkori jogszabályi előírások szerint szabályozni! Azoknál a szervezeteknél, ahol na

Teherfelvevők vizsgálata

Kép
  Teherfelvevő eszközökkel kapcsolatos vizsgálat   A teherfelvevők időszakos vizsgálatáról az EBSZ szerint az üzemeltető köteles gondoskodni. Ezen eszközök közül a merev teherfelvevők időszakos vizsgálatát a vonatkozó nemzeti szabvány szerinti időközönként és módon kell elvégezni.   1.)Az acél sodronykötélből készült teherfelvevők időszakos vizsgálatát, amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, legalább negyedévenként, egyéb esetben féléven ként kell elvégezni. 2.)Láncfüggesztékek esetében, ez annyiban módosul, hogy MSZ EN 818 számú honosított harmonizált szabvány, valamint az EBSZ I. 7. pont szerint legalább évente, terhelési vizsgálattal egybekötve kell elvégezni.   Ennek során a külsőleg is látható hibákat szemrevételezéssel kell megállapítani. 3.)A teherfelvevőket legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikai terhelési vizsgálatnak kell alávetni, a névleges terhelés 1,25-szörösével. A felülvizsgálat előtt a teherfelvevőket

ETAR Chip

Kép
  ETAR Chip használata Az adattábla mellé felhelyezett ETAR-Chip - a mobil fizetéshez hasonlóan - egy egyszerű telefonos érintéssel lehetővé teszi a függeszték valamennyi fontos adatának kiolvasását. Az érvényességi címke továbbra is tartozék marad, így vizuálisan is ellenőrizhető, hogy az emelőeszköz rendelkezik-e megfelelőségi jegyzőkönyvvel? Az ETAR-Chip révén azonban egyből magát a jegyzőkönyvet lehet megjeleníteni a telefonunkon. De ezenkívül láthatóvá válik: melyik üzemegységnek lett kiadva használatra mikor jár le az érvényessége ki és mikor helyezte üzembe az esetleges karbantartások, javítások története sőt az eszköz életciklusának végén egy gombnyomásra egy használatból kivonási jegyzőkönyv készíthető   H-ITB Emelőgép Szakszolgálat

Emelőgép ügyrend

Kép
Az emelőgépek ügyrend valójában az általános megfogalmazású EBSz szervezetszintű adaptációja. Itt mind azt a követelményt, amit az EBSz az emelőgépek üzemeltetője számára általánosan előír, a szervezet a szervezeti rendszerének megfelelően konkrét beosztásokkal, kidolgozott munkautasításokkal, nevesített dolgozókkal megjelentetheti, belső szabályozási dokumentumként rögzítheti. Azoknál a szervezeteknél, ahol nagyszámú emelőgépet üzemeltetnek és sok függesztéket használnak, gondot jelent - mennyiségi voltuk miatt - az üzemeltetési dokumentációnak az emelőgép, teherfüggesztő elem selejtezésig való megőrzése. A számítástechnikai eszközök fejlődésnek következményeként a dokumentáció digitális formában való megőrzése egyszerűen biztosítható. Ilyenkor azonban igazolni kell a számítástechnikai rendszer biztonságát, a dokumentumok változatlan formában való megőrzése érdekébe megtett lépések megfelelőségét.  H-ITB Emelőgép Szakszolgálat

Ha az emelőgép eredeti dokumentációja hiányos, vagy nem fellelhető

Kép
  Ha a berendezés gyártója, forgalmazója fellelhető, akkor külön díjazás ellenében a dokumentáció pótolható. Ellenkező esetben a dokumentációt emelőgép szakértő közreműködésével pótolni kell. A 16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet 5. §-ban (4) bekezdés a.) pontja ad támpontot az egyenértékű biztonság igazolásához. Fontos, hogy a berendezés gyártójának hiánya esetén, ilyenkor a gyártó kötelezettségeit a berendezés tulajdonosa veszi át.  Tehát a tulajdonos - mint gyártó - műszaki (üzemeltetési) dokumentációt készít a termékhez, melyben igazolja, hogy a gép megfelel a 16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet követelményeinek. Fenti dokumentáció megléte (és természetesen sikeres munkavédelmi vizsgálat + nyilvántartásba vétel) alapján tudja munkáltató írásban elrendelni az adott eszköz használatát. H-ITB Emelőgép Szakszolgálat

Gyűrűscsavarok és gyűrűsanyák törvényi előírásai

Kép
  A 2006/42/EK gépek irányelv értelmében a gyűrűscsavarok és a gyűrűsanyák teherfelvevő elemnek számítanak és ennek megfelelő biztonsági követelmények vonatkoznak rájuk. A DIN 580 gyűrűscsavarok hosszú hagyománnyal rendelkeznek nagy terhek tartós és megbízható rögzítésénél. Maga a szabvány 1972-ben jelent meg először és azóta több változtatáson ment keresztül. A gépek előírásból fakadóan a DIN 580 gyűrűscsavarokat CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátni. A DIN 580:2003-08 szabvány módosítás szabályozta a gyűrűscsavarokon található feliratok tartalmát: ·         CE jelölés ·         Gyártó jele ·         Anyagminőség megjelölés (úgy, mint C15E – gyűrűscsavar acélból, alumínium ötvözettel) Ezen felül a legtöbb gyártó megadja a menet méretét is. Mindenesetre egy a felhasználó számára lényeges adat a legutóbbi időkig továbbra is hiányzott. A csavar teherbírása ugyanis csak a szabványlapokról volt kiolvasható. Ezen a helyzeten változtatott a ma érvényes DIN 580:2010-09 szabván

Seklik biztonságos használata

Kép
 A sekli (kevésbé ismert magyar néven: félszem) egy olyan oldható kötést biztosító eszköz, mely több célra is felhasználható.  Az általános emelési célokra használható , minősített, nagyszilárdságú sekli olyan alkatrész (teherfelvevő eszköz), mely nem az emelőgép része, hanem a gép és a teher közé vagy a terhen helyezik el a teher csatlakoztatása céljából. Alapvető kialakítási követelményeit és használati szabályait az EN 13889 szabvány határozza. Régebbi, már visszavont szabványok a sekli összes méretét leszabályozták, a ma érvényben lévő a teherbírás szerint csoprtosítva általában maximum ill. minimum méreteket ír elő és csak néhány méretet határoz meg konkrétan. Mint teherfelvevő eszköz ezen seklik biztonsági követelményeit és megfelelőségének tanúsítását a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet írja elő: tehát kötelezően: CE jelzéssel kell ellátni EK megfelelőségi nyilatkozat alapján szabad használatba venni Nem emelési célokra - un. kereskedelmi sekli -  lehet CE jelölés nélküli,

Emelőgépek időszakos vizsgálata

Kép
  Az alábbiakban néhány, talán kevésbé ismert elemét emeljük ki az időszakos vizsgálatoknak: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, speciálisan emelőgépekre, valamint teherfelvevő eszközökre a 47/1999, (VIII.4.) GM rendelet, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) határozza meg. Az EBSZ mellett az MSZ 9721-1:2020 jelű szabvány tartalmazza a vizsgálatok szempontjait, követelményeit. A vizsgálat eredményeit jegyzőkönyvben és ateherfelvevő eszköz nyilvántartásában kell rögzíteni. Az emelőgépet munkavédelmi üzembehelyezése után kell meghatározott időközönként, szerkezeti vizsgálatnak fővizsgálatnak időszakos biztonsági felülvizsgálatnak alávetni. Szerkezeti vizsgálatot megbontás nélkül és üresjárati működéskor kell elvégezni. Fővizsgálatkor az emelőgépet a névleges vagy tényleges teherbírásával kell terhelni, ha csak a gyártó, vagy egyéb rávonatkozó szabvány elő nem írja a túlterheléses vizsgálatot. Azonban, amennyiben az emelőgép rendelkezik túlterhelé